29 شهریور 1399

منطقه ویژه علم و فناوری

IMAG0318

IMAG0319

 

کتاب منطقه ویژه علم و فناوری

نویسنده: دکتر ایرج نبی پور

چاپ اول: زمستان 1393

حروفچینی: فاطمه مرزوقی

ویراستاری: دکتر تایون وحدت

صفحه آرایی: دارا جوکار

ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

چاپ: نزهت

شمارگان: 2000 جلد

تصویر روی جلد: پراکنش انباشت دانایی در جهان

تصویر پشت جلد: پراکنش انباشت دانایی در جهان

 

خلاصه:

کریدورهای علم و فناوری (مناطق ویژۀ علم و فناوری) یکی از زیر ساخت های توسعۀ اقتصاد دانش محور است.

مفهوم کریدورهای علم و فناوری، مناطق دانایی و مناطق ویژۀ علم و فناوری در گذر هنگامۀ پیش پارادایمی خود است و از این رو شاید هنوز نتوان خط و مرز روشنی را میان این تعاریف کشید ولی آنچه مسلم است آن است که این مفاهیم برخاسته از همان سه مکانیسم اقتاد دانایی محور است.ما نیز در اینجا به عمد از این واژه ها به جای یکدیگر استفاده می کنیم و امید است با رسیدن به بلوغ پارادایمی، بتوان حد و مرز واضحی برای آن ها تعریف نمود.ولی پر واضصح است که مناطق و کریدورهای علم و فناوری، عملکردهای پارک علم و فناوری را در عملکردهای شهری ترکیب نموده اند.

در هر صورت، کریدورهای علم و فناوری می توانند نقش بی همتایی را در خلق دانایی، رشد و توسعۀ اقتصادی ایفا نمایند و از دید عملکردی، کریدورها(مناطق دانایی) به شیوه ای هدفمند به پرورش و فربه نمودن دانایی پرداخته و در خلق اشتغا، رشد پرشتاب در درآم جامعه و خلق ثروت، افزایش کیفیت زندگی شهروندان، فراهم آوردن دستررسی مؤثر به زیر ساخت های حمل و نقلی، طراحی شهری و معماری پیوند دهندۀ فناوری های نوین، افزایش سطح رقابت تخصص گرایانه، ایجاد شبکه های پرنفوذ تجاری، ایجاد ظرفیت دسترسی به دیگر بازارها، ارتقاء سطح آموزش و مهارت شهروندان، دفاع از فرهنگ کسب و کار مشارکتی و رقابت پذیر، ارایۀ خدمات عمومی خلاقانه و پاسخگو و زمینه ساز آشکارسازی فرهنگ تحمل پذیری و پذیرنده های فرهنگ های متنوع بر پایۀ شایسته سالاری، نقش ایفا نمایند.

هدف این نوشتار آشنایی با مفاهیم و چهارچوب های نظری و تئوریک شکل دهی مناطق ویژۀ علم و فناوری بوده و تلاش می نماید به عوامل تعیین کنندۀ کلیدی، موفقیت و پیش ران های کلیدی منطقۀ ویژۀ علم و فناوری بپردازد.همچنین این نوشتار با معرفی نمونه های موفق مناطق ویژۀ علم و فناوری در قاره های جهان، در جستجوی آن است که شیوه ای را جهت ارزیابی کمّی و کیفی مناطق ویژۀ علم و فناوری ترسیم نماید تا بر پایۀ آن بتوان شاخص های درون دادی و برون دادی نوآوری را در سطح این مناطق به سنجش درآورد.بی شک با پایه ریزی امکانات رشد و شکوفایی مناطق ویژۀ علم و فناوری در گوشه و کنار ایران عزیزمان می توانیم نه تنها راهبردهای تخصص گرایانۀ هوشمند بر پایۀ مناطق دانایی را پایه ریزی کنیم بلکه خواهیم توانست ادبیات علمی حاکم بر فضای این مناطق را رشد و تکامل دهیم.

 
 
 
 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی