با توجه به اهمیت آموزش و تربیت نیروی انسانی در جامعه، به نظر شما کدامیک از موارد ذیل در ارتقاء سطح آموزش ارجحیت دارد؟


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   31
شروع رأی گیری   چهارشنب 09 , خرداد , 1403
پایان رأی گیری   شنبه 09 , تیر , 1403