18 بهمن 1401

آمار افراد تحت پوشش بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۲

آمار افراد تحت پوشش بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۲
 

ردیف مقطع تحصیلی دختر پسر جمع
۱ دانش آموز ۱۶ ۲۵ ۴۱
۲ دانشجو کارشناسی ۲۳ ۱۳ ۳۶
۳ کارشناسی ارشد ۴ ۵ ۹
۴ دکترا ۳ ۱ ۴
  جمع ۴۶ ۴۴ ۹۰

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی