برگزاری جلسه هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 30 آبنماه 1401 با حضور سه نفر از نمایندگان بنیاد در شهرستان های استان آقایان باقری در دشتستان، آقای زمانی تنگستان، آقای عبدالله زاده در دیر و آقای علی حسنی مسئول امور شهرستانها تشکیل گردید و در خصوص اهداف و راهکارهای بنیاد در شهرستان ها مطالبی مطرح و مقرر گردید این عزیزان در شهرستان خود نسبت به معرفی دانش آموزان و دانشجویان با استعداد شهرستان که توان مالی برای ادامه تحصیل ندارند به بنیاد معرفی تا مانند سایر افراد تحت پوشش از حمایت مالی بنیاد برخوردار گردند تا بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند، همچنین برای کاشت درخت مناسب در شهر و روستاهای شهرستان خود برنامه ریزی و اقدامات لازم بعمل آورند.