پانزدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

پانزدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت ده صبح روز دوشنبه مورخ 28/9/1401 با حضور تنی چند از نمایندگان شهرستانهای گناوه و دشتی و سایر مدعوین برگزار و در خصوص حمایت بیشتر از دانش آموزان و دانشجویان مستعد و کم بضاعت تحت حمایت بنیاد و توسعه عدالت آموزشی در مناطق حاشیه ای مراکز شهرستان ها و همچنین کاشت درخت مناسب در مناطق مختلف استان و شروع زمان بکار وبسایت نخبگان و فرهیختگان استان بحث و تبادل نظر بعمل آمد.