با توجه به نظرسنجی در زمینه اولویت های استان بوشهر- اکثریت رأی دهندگان توجه به محیط زیست را بعنوان گزینه اول معرفی نمودند: لذا موارد ذیل جهت نظرات هم استانی های عزیز حائز اهمیت است:


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   13
شروع رأی گیری   دوشنبه 16 , بهمن , 1402
پایان رأی گیری   چهارشنب 16 , اسفند , 1402