درباره ما

اساسنامه بنياد رشد وانديشه سازندگي استان بوشهر

ماده 1 – نام:
بنياد رشد و انديشه سازندگي استان بوشهر
 

ماده 2 – هدف :
هدف بنياد توسعه و رشد استان بوشهر در گستره هاي آموزش ، بهداشت ، سلامت و بخش هاي زيربنايي مي باشد كه براي نيل به اين هدف ، سه راه كار ذيل را در سر لوحه كار خود قرار داده است :
1/ اعطاء بورس تحصيلي و حمايت و پشتيباني آموزشي از دانش آموزان و دانشجويان مستعد و بي بضاعت كه براي هيئت امناء محرز باشد .
2/ حمايت از انديشه هاي راهبردي توسعه استان بوشهر در گستره هاي زير بنايي ، بنا به تشخيص هيئت امناء بنياد 
3/ حمايت در جهت تقويت زير ساخت هاي مناطق كمتر توسعه يافته استان بوشهر با تاكيد بر بخش هاي آموزش ، بهداشت و سلامت
 

ماده 3 – ماهيت: 
بنياد يك سازمان خيريه و غير انتفاعي خواهد بود.
 

ماده 4 – تابعيت:
بنياد تابعيت ايراني دارد.
 

ماده 5 – مركز اصلي بنياد:
مركز اصلي بنياد در شهرستان بوشهر مي باشد و هيئت امنا مي توانند جلسات خود را علاوه بر اين شهر، در هر نقطه اي از استان بوشهر تعيين نمايند. هيئت امنا مي توانند شعباتي در استان بوشهر داير نمايند.
 

ماده 6- مدت بنياد و تاريخ تأسيس آن:
مدت بنياد نامحدود است و تاريخ تأسيس آن از آبان ماه 1383 شمسي ( نوامبر 2004 ميلادي ) به مدت نامحدود مي باشد.
 

ماده 7 – سرمايه:
سرمايه اوليه بنياد يكصد ميليون ريال مي باشد كه توسط هيئت امناء اعطاء شده است.
 

ماده 8 – اركان :
اركان بنياد عبارت است از :

1- بنيانگذار بنياد
2- هيئت امناء 
3- مدير عامل
4- بازرسي 
 

ماده 9- بنيانگذار بنياد:
بنيانگذار بنياد ، آقاي اسماعيل تبادار ، فرزند خليل ، دارنده شناسنامه شماره 3 مواليد
صادره از بوشهر ، متولد 1336 مي باشد.
 

ماده 10 – اختيارات و وظايف مؤسس 
الف- تنظيم و تصويب و تغيير اساسنامه
ب- انتخاب اعضاء هيئت امناء
ج- انتخاب و عزل مدير عامل

ماده 11- هيئت امناء
هيئت امناء 5 نفر مي باشند.
1- جناب آقاي مهندس اسماعيل تبادار 
2- جناب آقاي دكتر سيّد جعفر حميدي 
3- جناب آقاي محمد کاظم محمدي باغملائی 
4- جناب آقاي محمد مهدي محمدي 
5- جناب آقاي دكتر ايرج نبي پور

ماده 12- در صورت فوت ، استعفاء و يا عزل هر يك از اعضاء هيئت امناء، عضو جديد در زمان حضور بنيانگذار به وسيله ايشان و در غير اين صورت بوسيله ساير اعضاء هيئت با اكثريت رأي انتخاب خواهد شد.
بنيانگذار يا هيئت امناء بايستي حداكثر ظرف مدت دو ماه ، عضو جديد را انتخاب نمايند.
 

ماده 13- هيئت امناء نماينده قانوني بنياد است و براي اداره امور بنياد در چارچوب اهداف بنياد داراي هر گونه اختياري مي باشد. 
از جمله موارد زير:
1 – تعيين خط مشي بنياد بر اساس اهداف مذكور در ماده 2 اساسنامه و انجام امور مربوط به آن
2- تغييرات اساسنامه بنياد در صورت لزوم ، مشروط بر اينكه محتواي علمي و غير انتفاعي آن حفظ شود.
3 – انتخاب و عزل مدير عامل در غياب بنيانگذار
4 – انجام امور اداري و تشريفات قانوني
5 – انجام محاسبات بنياد و تنظيم تراز نامه و بودجه ساليانه
6 – استخدام كاركنان ، متخصصين ، محققين ،كارشناسان و غيره و تعيين حقوق و پاداش و پرداخت آنها و همچنين عزل آنها.
7 – حفظ اموال و تنظيم فهرست دارايي
8 – تعيين آيين نامه هاي داخلي 
9- خريد و فروش اموال منقول و غير منقول، احداث محل و خريد لوازم آزمايشگاهي پزشكي و بطور كلي وسايل مورد نياز بنياد.
10 – همكاري با ساير مراكز علمي و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي
11- افتتاح حساب جاري و ثابت در بانكها
12- صدور و ظهر نويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته با هر شرطي كه مصلحت باشد.

13- دعاوي چه بنياد مدعي باشد و چه مدعي عليه در تمام مراحل و با تمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي حقوقي و كيفري 1 و 2 ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري 
14 – تعيين وكيل و وكيل در توكيل و حكم و مصداق و قطع و فصل دعاوي 
15- مؤسس و هيئت امناء مي توانند تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به شخص يا اشخاص ديگري واگذار نمايد.
16 – مدير عامل مي تواند با موافقت هيئت امناء، تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به شخص يا اشخاص ديگري واگذار نمايد.
17 – دارندگان حق امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار و قرار دادها به وسيله بنيانگذار و با هيئت امناء تعيين مي شود.
18- ذكر موراد فوق فقط براي مثال است و لطمه اي به اختيارات تام و تمام بنيانگذار و هيئت امناء نخواهد زد.
 

ماده 14- مدير عامل:
و ظايف و مسئوليت ها و اختيارات مدير عامل را بنيانگذار و در غيبت او ، هيئت امناء تعيين مي نمايد.
 

ماده 15- بازرسي: 
بازرس توسط هيئت امناء معرفي مي گردد.
وظايف بازرسي : 
1 – رسيدگي به محاسبات بنياد و تراز نامه و بودجه ساليانه بنياد
2 – پيگيري اموري كه طبق قانون و يا تصويب هيئت امناء به عهده او واگذارده مي شود.
 

ماده 16: دارايي بنياد:
دارايي بنياد علاوه بر سرمايه اي كه از جانب بنيانگذار پرداخت شده است عبارت خواهد بود از : 
هدايا – اعانات – وصايا و كمك هاي سازمان هاي دولتي و يا دانشگاه ها و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي و در آمدهاي حاصل از فعاليت هاي بنياد
 

ماده 17- سال مالي :
سال مالي بنياد از فروردين ماه هر سال لغايت اسفند ماه همان سال خواهد بود. به استثناء سال اول كه از روز تأسيس تا پايان اسفند همان سال مي باشد.

ماده 18 – تراز نامه سالانه بنياد تا پايان تير ماه سال بعد بايد در هيئت امناء مطرح و تصويب شود.
 

ماده 19- فعاليت هاي بنياد نبايد جهت گيري سياسي آشكار و يا پنهاني در تعارض با نظام جمهوري اسلامي داشته باشد.
 

ماده 20 – فعاليت بنياد نبايد در تعارض با ارزش هاي فرهنگي و هويت ملي ايران باشد. 
 

ماده 21- انحلال :
در صورت انحلال بنياد كه در صورت انحراف از اهداف علمي كه بايد به تصويب هيئت امناء برسد لازم است كه هيئت امناء ، مدير يا مديران تصفيه را انتخاب نمايند. مدير تصفيه يا مديران تصفيه پس از اداي ديون و وصول مطالبات و گذراندن مراحل قانوني ، دارايي بنياد را به يكي از مؤسسات علمي كشور به انتخاب هيئت امناء واگذار نمايد.
 

ماده 22- آنچه در اين اساسنامه قيد نشده است بايد طبق قوانين جاري كشور عمل گردد.
 

ماده 23 – اين اساسنامه در 23 ماده در تاريخ 18/2/84 به تصويب رسيد.