پانزدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی در سال 1402

پانزدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 8 آبنماه 1402 در محل دفتر بنیاد با حضور اعضاء تشکیل گردید و با توجه به دستور جلسه موارد مطرح

شده در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و در هر مورد تصمیمات لازم اتخاذ گردید.