بیست و سومین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال 1402

بیست و سومین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 9:30 روز دوشنبه 14 اسفند ماه 1402 در محل دفتر بنیاد با حضور جناب آقای مهندس تبادار بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید و با توجه به دستور جلسه در خصوص بررسی بودجه پیشنهادی پس از بحث و بررسی و دریافت نظر اعضاء و جرو تعدیل موارد ذکر شده در نهایت بودجه مذکور به تصویب رسید.