چهارمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال1403

 

چهارمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1403 با حضور اعضاء و مسئولین تعدادی از کمیته ها و رابط بنیاد در شهرستان دیلم تشکیل گردید که در ابتدا مسئولین کمیته ها گزارشی از روند پیگیری اموریکه در دست اجرا دارند ارائه نموده و رابط بنیاد در دیلم نحوه پیگیری و برنامه های خود را بیان داشت که مقرر گردید گزارش کتبی ارسال تا در جلسه هیأت مدیره با توجه به اهداف بنیاد که در اساسنامه بیان شده مورد بررسی قرار گیرد سپس پیشنهادهای موجود منجمله کمک ماهیانه به مؤسسه حامیان بیماران سرطانی در استان مورد تصویب قرار گرفت.