گرده

گرده نام یکی از نان های سنتی بوشهر است که برای افطار طرفداران بسیاری دارد.

این نان سنتی اغلب در خانه ها و توسط بانوهای بوشهری آماده و عرضه می شود که در ماه رمضان تولید و عرضه آن افزایش یافته و یکی از نان های لذیذ برای سفره افطار محسوب می شود.

آرد، شکر، روغن و کنجد مواد این نان سنتی را تشکیل داده و پس از پختن در تنور، آماده سرو می باشد.