نهادهاي توسعه دراستان هاي توسعه نيافته

نهادهاي توسعه دراستان هاي توسعه نيافته
دکتر عبدالمجيد مصلح

 

اخيرا در مورد فعاليت مرکز رشد علم و فناوري خليج فارس از سوي مسوولين استان تصمياماتي اتخاذ شده و يا در حال اتخاذ شدن است که براي تبيين اهميت مراکز رشد لازم ديدم نکاتي به استحضار همگان برسانم.
مراکز رشد و پارک هاي علم وفناوري به عنوان نهادهاي عصر توسعه شناخته مي شوند که طي دهه هاي اخير کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه براي سرعت بخشيدن به روند توسعه خود به آن روي آورده اند. کشور عزيزمان نيز طي سال هاي اخير مطابق چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه براي ايجاد مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري برنامه ريزي و اقدام نمود. به گونه اي که تاکنون بيش از 14 پارک و 44 مرکز رشد علم و فناوري در کشور راه اندازي شده است و مرکز رشد علم و فناوري خليج فارس نيز پس از پيگيري هاي طولاني و ارايه طرح مجوز آن از سوي وزارت علوم تحقيقات و فناوري صادر شد.
اين مرکز تا کنون نتايج زير را براي استان به دنبال داشته است:
* جذب بيش از 12 ميليارد ريال جهت احداث ساختمان مرکز رشد از منايع ملي
* جذب بيش از 11/3 ميليارد ريال جهت حمايت هسته ها و شرکت هاي تحقيقاتي استان
* لازم به يادآوري است که اين منابع ملي بوده و از منابع ملي در اختيار استان قرار گرفته است.
* ايجاد و راه اندازي 17 شرکت تحقيقاتي و فناور در استان,
* انجام بيشتر پروژه هاي نرم افزاري در استان و حتي استان هاي هم جوار از جمله استان هرمزگان,
* توليد محصولات الکترونيکي پيشرفته در زمينه صنايع دريايي در استان براي اولين بار به گونه اي که کشتي هاي خارجي و ساير استان ها نيز نيازهاي خود را از شرکت هاي مستقر در مرکز رشد علم و فناوري خليج فارس تامين مي کنند.
* فراهم شدن زمينه جذب و نگهداري نيروهاي متخصص استان در استان و کاهش فرار مغزها
* ماهيت شرکت هاي فناور به گونه اي است که با اندکي حمايت در مدت زماني کوتاه رشد کرده و به شرکت هاي بزرگ و موفقي تبديل خواهند شد و امکان جذب تعداد زيادي نيروي متخصص را فراهم خواهند ساخت.
* مرکز رشد در بوشهر اکنون به يک کانون نوآوري، فناوري و توليد ايده هاي جديد تبديل شده و آثار آن در سال هاي آتي بر همگان روشن خواهد شد.
* مرکز رشد پايه ايجاد و راه اندازي پارک علم و فناوري در استان خواهد بود و در صورتي بوشهر داراي پارک علم و فناوري خواهد شد که تجربه موفقي از مرکز رشد در بوشهر اجرا شود.
* تنها راه و موثر ترين راه ارتباط و نفوذ در منطقه ويژه عسلويه و ارتباط با نفت و گاز ايجاد شرکت هاي تخصصي قوي در قالب مرکز رشد و پارک علم و فناوري است.
* بر اساس تاکيدات برنامه چهارم توسعه و ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي بيشتر اعتبارات آتي کشور به سمت توسعه فناوري سمت و سو خواهد داشت و پايه توسعه کشور در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله توسعه دانايي و فناوري است. در صورت عدم توجه جدي استان به اين امر قطعا استان از قافله توسعه ملي و جهاني بازخواهد ماند.
اين نوع برخورد با مرکز رشد در استان بوشهر به نظر مي رسد ناشي استقرار يک مرکز علمي، فناوري و نوين در يک استان توسعه نيافته است. استان ها و مديران توسعه يافته به خوبي نسبت به ارزش و ضرورت وجود اين مراکز آگاهند.
انشاالله در تصمياتي که در مورد مرکز رشد اتخاذ شده تجديد نظر شود و از اين به بعد شاهد حمايت بيشتري از مرکز رشد علم و فناوري استان باشيم. انشالله اگر فرصتي بود در آينده حمايت ها و برنامه ساير استان ها در اين زمين را به استحضار همگان خواهم رساند.