مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت و ضرورت اهتمام مسئولین استان بوشهر

مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت و ضرورت اهتمام مسئولین استان بوشهر

 

سهم واقعی استان بوشهر از 20 هزار میلیارد تومان اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنعت نفت چقدر است؟

 

رضا مقاتلی- کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای خاورمیانه

 

آن گونه که در رسانه های خبری به نقل از وزیر نفت بدان اشاره شده، سهمی معادل 20 هزار میلیارد تومان بعنوان مسولیت های اجتماعی وزارت نفت جهت پروژه های عام المنفعه توسط وزارتخانه ای که متولی اصلی این مسئولیت هاست "تعریف" شده است؛ در این ارتباط مطالبی را باید مورد توجه قرار داد و به آنها اشاراتی هر چند گذرا نمود؛ نخست آنکه در این اظهار نظر از واژه "تعریف" استفاده شده است که مشخص نیست آیا این مبلغ بر اساس پروژه هایی که پیش از اختصاصِ رقم مورد اشاره در خصوص آنها بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شده است اعلام شده است یا بکار گرفتن واژه "تعریف" صرفاٌ بر اساس و سیاق همان استفاده بی مقدمه و بدون پشتوانه خاصی که معمولاٌ در ادبیات مسئولین بیان می شود بکار گرفته شده است.اگر بر اساس تعریف پروژه های خاص عام المنفعه ای این رقمِ عنوان شده اعلام شده است، باید مشخص شود سهم استان بوشهر که بدون شک میزبان بیشترین پروژه های عظیم نفتی، گازی، پتروشیمی در آسمان و زمین و دریای خود می باشد چه میزان بوده است و آیا متولیان و تصمیم سازان و آگاهان و یا حداقل مسئولین استانی بوشهر نیز در آن سهم و نقشی برای تعاریف داشته اند یا صرفاً در نهایت مجریانِ تصمیمات اعلامی و در نهایت اعلام کننده جزیات این تصمیمات اتخاذی مرکز نشینان بوده اند.

بر اساس گزارشی که مورد اشاره قرار گرفت، سهم دو و نیم(2/5) برابری خوزستان به استناد اعلام استاندار این استان در خرداد ماه سال جاری که با رقمی معادل 13 هزار میلیارد تومان در مقابل 5 میلیارد و نیمی که برای بوشهر مطرح شده است، به دلایل مختلفی از جمله میزان میزبانی استان بوشهر از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیز سهم این استان از درآمد سرانه کشوری از این حوزه نمی تواند نشان دهنده توزیع و تخصیص عادلانه چنین تعریفی از مسولیت های اجتماعی وزارت نفت باشد.اگر دلیل چنین تسهیمی را جمعیت استان خوزستان در نظر بگیریم بدون شک در ادامه شاید باید انتظار چنین اقدامی برای استان هایی نظیر فارس و هرمزگان نیز در مقابل استان بوشهر را باید متصور بود، اگر چه این استان ها در قیاس با بوشهر و خوزستان از میزبانی صنایع و مشتقات نفت و گاز و پتروشیمی قابلیت تشبیه و مقایسه ی خاصی نخواهد داشت.لازم به ذکر است که هدف نگارنده از چنین نوشتاری پایین آوردن جایگاه خوزستان در میزان سهم این استان از تقسیم چنین مبالغی در حوزه مسئولیت های اجتماعی حوزه نفت نیست و در اینکه خوزستان نیز بدون تردید در زمینه نقش و تأثیر قابل تأملش در حوزه ی نفت و گاز و پتروشیمی بعنوان استانی نفت خیز در قیاس با محرومیت ها و کمبودهایش باید بصورت ویژه در نظر گرفته شود تردیدی وجود ندارد.نکته مهم اما آن است که لازم است بوشهر که بی شک تغییرات گسترده ای در حوزه های مختلف جغرافیایی و انسانی خود از تغییرات اکوسیستمی و اقلیمی گرفته تا اجتماعی و سیاسی را طی این سالیان در خود شاهد بوده است نیز بصورت بسیار ویژه تر مد نظر قرار گیرد و بخصوص با توجه به مشکلات اقتصادی کنونی لازم است این موضوع که همواره بعنوان مبنایی جهت اجرای بسیاری از پروژه های استان ها بعنوان منایع و اعتباراتی که به لحاظ تخصیص و نه صرفاٌ اختصاص لفظی و کاغذی از وضعیت مناسب تری برخوردارند در رأس برنامه ها و پیگیری های مسئولین استان در رده های مختلف بخصوص کسانی که نقش بیشتری در اتخاذ تصمیمات بر عهده دارند قرار گیرد.