صدفسازی و تاكسي درمی

 

اگرچه ساخت كالاهاي زيباي صدفي و خشك كردن موجودات دريائي در استان بوشهر هم به چشم مي خورد ولي به نسبت سواحل طولاني استان و وفور صدف و گوشواره هاي متنوع دريائي كالاهاي جذاب و زيباي صدفي در استان رشد لازم را پيدا نكرده است. شايد علت اين امر فقدان كارگاه‌هاي مجهز و عدم توليد كالاهاي ارزشمند صادراتي  باشد كه باعث ايجاد درآمد و رونق كافي مي‌گردد. لذا در صورت ارائه طرح‌هاي مورد پسند بازراهاي صادراتي خارج از كشور و با ايجاد كارگاه‌هاي مجهز و اعزام صنعتگران به نمايشگاه‌هاي ذيربط امكانات بالقوه توسعه اين رشته از فعاليت هاي مولّد و ارزآور نيز وجود دارد كه نيازمند حمايت و سرمايه گذاري لازم و ايجاد انگيزه كافي مي باشد.

با این وجود تقریبا در تمامی نواحی ساحلی استان بوشهر می‌توان محصولات صدف‌سازی و تاکسیدرمی را که متقاضیان زیادی را نیز به خود جلب کرده اند یافت.