گرگور

 

گرگور وسیله ای قیفی شکل برای صید ماهی است که با سیم بافته می شود.البته در گذشته با نی خیزرانی بنام “باصچیل” ساخته میشد… این نی را از کشورهای آسیای جنوب شرقی و در سفر به سرزمینهایی مثل ملیوار(مالابار) به بوشهر می آوردند. نی ها را می خیساندند تا منعطف شود و آنگاه در هم تنیده میشدند در گرگور شکل پذیرد…بعدها از سیم بکسل لنجها با باصچیل ترکیب کردند تا گرگوراستحکام بیشتری یابد…امروز اما تمام گرگورها سیمی هستند. اما حسن باصچیل ها در این بود که چون در آب قرار می گرفتند بو دار میشدند و جلبکها بدور آن منزل میکردند و ماهیهایی که به هوای جلبک وارد گرگور میشدند ، دیگر راه فرار نداشتند.

در تمام فصول، صید با گرگور رایج است و حکم یک بانک را برای صیادان دارد که ماهیانی همچون : سنگسر – هامور – جش – شعری – سکن – حمام (کبوتر) – داغی و … را میهمان سفره ناخدا میکند.