فهرست دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش بنیاد تا پایان آذر 1393

فهرست دانش آموزان و دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی تحت پوشش بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر تا پایان آذر 1393

ردیف

مقطع تحصیلی

دختر

پسر

جمع

1

دانش آموز

26

18

44

2

دانشجو کارشناسی

25

20

45

3

دانشجو کارشناسی ارشد

2

5

7

4

دانشجو دکترا

6

3

9

جمع

 

59

46

105