نمادي از يك «سمن» موفق در بوشهر

ظهور تشكل هاي مردم نهاد درجوامع مختلف وتاثير گذاري آنها برتصميم گيري مديران و نمود عملكرد ي حضور آن در عرصه هاي مختلف فرهنگي ،اجتماعي ،بهداشتي واقتصادي و ديني آن ها از سابقه اي طولاني برخوردار است.از سازمان ملل متحد بعنوان بزرگترين وجهاني ترين نهاد غير دولتي،سازمان پزشكان بدون مرزتابرپايي جشن هاي ملي ومراسم مذهبي همه از حضور وتاثير مردم در فرايندهاي مشاركتي غير دولتي حكايت دارد.ايران ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده است ازشوراها ،محافل مشورتي ،قبيله اي وعشيره اي ،صندوق هاي قرض الحسنه ،بنگاه هاي خيريه ،نهاده هاي فرهنگي ومذهبي مساجد ،تكايا ،حسينيه ها وحضور پر رنگ بازار در پيروزي انقلاب اسلامي ايران و ساليان اخير تشكل هاي دوست دار طبيعت و محيط زيست و... بعنوان نمونه هاي عيني  مي توان نام برد.درجوامع مدرن امروزي نقش اصلي سمن ها رابط بين حكومت ها ودولت ها باتوده جامعه است. بطوري كه گستره دامنه اختيارات آنها در جوامع پيشرفته ، بيان واعمال ايده ها ي تشكل ها را تا ورود در تصميم گيريهاي كلان دولتي وپارلماني بالا برده است واين حاصل پذيرش عملكرد آنها در بين تمام اقشار جامعه خود است.نكته ي مهم واساسي در پذيرش مردمي اين تشكل ها در كاركرد غير سياسي وعمدتا غير اقتصادي آنها بوده زيرا قرار گرفتن در دربازيها ومعادلات فوق مقبوليت مردمي آنها را كمرنگ وبقا وتداوم فعاليت سمن ها را با تهديد جدي مواجهه خواهد نمود.استان بوشهر نيز ازاين قاعده مستثني نبوده واز گذشته تا كنون تشكل هاي زيادي فعال بوده اند .شايد سنتي ترين آن را در هيات فعال مذهبي حسينيه ها در ايام سوگواري محرم بتوان ياد نمود ولي در تاسيس سمن هاي جديد نيزوضعيت مطلوبي دارد .در اين راستا بنياد رشد وانديشه ي سازندگي استان بوشهر را بايد يكي از موفق ترين ها نام برد. بنيادي كه با ايده جمعي از فرهيختگان ودلسوزان استان بوشهر واز سال 1384 فعاليت خود را با ايده كمك به توسعه فرهنگي ،علمي آموزشي وبهداشت ومحيط زيست ودرمجموع امور عام المنفعه استان  آغاز نمود.منابع تامين اعتباري بنياد صرف اكمك هاي افراد وموسسات واحيانا شركت هاي غير دولتي علاقمند به امور خيريه مي باشد .كه براساس چارچوب هاي تعريف شده بنيادواساسنامه آن وارائه گزارش مالي ماهانه بر هزينه كرد صحيح آنها استوار است.  اين مقدمه از ان روي نوشته شد تا گفتگوي زير را با جناب فایقی به حضور خوانندگان محترم برسانيم:

 

لطفا بنياد رشد را به اختصار معرفي بفرماييد.
بنياد رشد وانديشه سازندگي از سال 1384 با هدف كمك به بخش هاي مغفول مانده اي از حوزه هاي فرهنگي ،بهداشتي ،علمي آموزسي ودركل توسعه استان توسط جمعي از دلسوزان كه در آن زمان داراي مناصب دولتي بالا بودند شكل گرفت .آقايان مهندس تبادار ،پرفسور ايرج نبي پور،دكتر سيد جعفر حميدي آقايان كاظم ومهدي محمدي اعضاي اصلي هيئت موسس بنياد مي باشند.حوزه هاي فعاليت بنياد را ذكر مي نماييد؟
دفتر بنياد كه اكنون درواحدي در ساختمان مبارك وبه همت آقاي مهندس احمدي مديرعامل محترم اين شركت دراختيار بنيادداده است.تحت عنوان كميته هاي زير فعاليت مي كند.كميته همت:
 درحوزه علمي وآموزشي حمايت مالي دانش آموزان ودانشجويان  نخبه كم بضاعت از دبيرستان تا دانشگاه را به عهده دارد .بطوريكه امروز 105 نفر ازواجدين شرايط از اين خدمات بهرمند مي شوند .كه بصورت ترمي اين مساعدت براي مقاطع كارشناسي 4000000ريال ارشد5000000ريال ودكترا6000000ريال از محل حمايت هاي خيرين پرداخت مي گردد.كميته فرهنگي:
 برگزاري سمينارها ،نشست ها وهمايش هاي علمي وفرهنگي رابصورت فصلي برنامه ريزي واجرا مي كند.كميته ي بهداشت ودرمان:
با حضور اساتيد وانديشمنداني چون پرفسور نبي پور،دكتر اسدي ،دكتر اديبي پور داراي نقشي بارز در توسعه بهداشت ودرمان استان از طريق بنياد دارد.
ساخت خانه بهداشت روستاي زلزله زده چاگاه دشتي،تامين دست گاههاي مورد نياز بيماران خاص وقراردادن در اختيار انجمن هاي تخصصي آنهاجهت توزيع در بين بيماران آن،تاسيس درمانگاه خيريه وابسته به بنياد با مساعدت افراد خير در آينده اي نزديك،ازاهم فعاليت ها وبرنامه هاي بنياد مي باشد.و كميته ي محيط زيست :
كه خريد و كاشت بيست وپنج هزار اصله نهال حرا در مجاورت بلوار ورودي امام علي (ع)ورودي شهر به منظور احيا طبيعت زيبا واكوتوريست ورودي شهر بوشهر به همت پروفسور نبي پوروساير عزيزان،برگزاري همايش هاوسخنراني هاي زيست محيطي با دعوت از انديشمندان اين حوزه  را مي توان از فعايت هاي اين كميته نام برد.تاليفات كتاب وانتشارات مقالات علمي  توسط پرفسور نبي پور وساير دوستان بانام بنياد رشد وسازندگي استان بوشهر ،اعطاي جوايز وهدايا به پژوهشگران برتر حوزه هاي فعاليت بنياد نيز مي توان از ديگر عملكردهاي بنيادعنوان نمود.و كلام آخر:
از همه ي هم وطنان عزيز بويژه هم استاني هاي ارجمند كه باشناختي كه از چارچوب فعاليتها وعملكرد بنياد حاصل نمودند دعوت مي شود تا در صورت تمايل به مشاركت در فرايند هاي كاري وعملكردي بنياد ما را از مساعدتهاي فكري ،علمي ،معنوي ومالي خود بهره مند فرمايند تا به ياري عزيزان نقشي پررنگ تر در توسعه منابع انساني ،وعلمي وآموزشي و نيز صيانت از محيط زيست بعنوان امانتي براي نسل هاي آينده خود برداريم.

تنظیم: حسين احمدي-حسام حق پرست