حمایت از چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی

 

حمایت بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر از چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر استان بوشهر