حمایت از هجدهمین هفته فیلم و عکس بوشهر

 

حمایت بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر از هجدهمین هفته فیلم و عکس بوشهر