جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در رابطه با همکاری بین مجمع خیران نخبه پرور استان فارس

جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 26 تیر ماه 1402 در محل دفتر بنیاد با حضور اعضاء تشکیل گردید که با توجه به دستور کار جلسه ابتداء پیش نویس تفاهم نامه ایجاد و گسترش همفکری و همکاری بین مجمع خیران نخبه پرور استان فارس و بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در جهت اهداف مشترک ذکر شده در اساسنامه هر دو مجموعه مطرح گردید و سپس در مورد تجهیز کتابخانه های چند مدرسه روستای شهرستان دیلم و در رابطه با مسائل کمیته بانوان و خانواده بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.