شانزدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال 1402

 

شانزدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 29 آبانماه 1402 در محل دفتر بنیاد تشکیل گردید. پس از ارائه گزارش اعضائ و کمیته های هنری و ورزشی و خانواده و آموزش، در مورد برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمند سازی زنان، مهارت آموزشی توسط کمیته های مربوطه در شهر و اجرای طرح توانمندسازی زنان روستائی با همکاری هیأت اندیشه ورزان تصمیمات لازم اتخاذ مورد تصویب قرار گرفت، همچنین مقرر شد در مورد سایر پیشنهادات بررسی لازم بعمل آید و نتیجه در جلسه آینده هیأت مدیره مطرح و مورد تصویب قرار گیرد.