پذیرش مقالات

وب سایت بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر به نشانی   http://bgrows.ir/ آماده پذیرش مقالات علمی، آموزشی و پیشنهادات با همکاری در موضوعات مرتبط با فعالیت بنیاد می باشد.