مسئولین استان بوشهر ناتوان در برقراری ارتباط سازنده با صنعت نفت

مسئولین استان بوشهر ناتوان در برقراری ارتباط سازنده با صنعت نفت

 

راضیه محمدی- کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

 

از استقرار و فعالیت صنایع در جنوب استان بوشهر تا کنون زمانی بس طولانی و پرفراز و نشیب می گذرد و در این ابهام در مسائل کلیدی و حیاتی مختلف زندگی مردم منطقه، علی الخصوص ساکنین جنوب استان گره خورده است و کماکان و همچنان بی پاسخ نیز مانده است، سبب ساز مشکلات عدیده ای شده است. مشکلاتی که اگر چه در نگاه اول صنعت را مقصر صرف آن می دانیم، اما با اندکی تفکر و تحلیل شرایط، به اولین نتیجه ای که می توانیم برسیم این است که کم کاری شدید مسئولین بومی در سراسر استان و در ادوار مختلف قبول مسئولیت های آنان است.اگر از دیدگاه علمی نیز به موضوع بنگریم، خواهیم دید که هر مدیریتی در هر سطحی بیش از هر چیز نیازمند ارتباط مستمر و سازنده در بخش ها و سطوح مختلف آن سیستم چه در داخل و چه در خارج از آن سیستم است.آنچه واضح است این است که کم کاری مسئولین استانی در برقراری ارتباط با مدیران صنعت،همواره بدترین ضربه ها را بر پیکره مدیریت این سیستم وارد کرده است و نیز بسیار پر واضح است که اگر امروز در بحث های محیط زیستی، اشتغال، بهداشت و درمان و... از سایر استان ها فرسنگ ها عقب مانده ایم و در حال حاضر پیگیر احقاق حقوقی هستیم که سالیان پیش از این باید ستانده میشد و نشد، مشکل اصلی فقط و فقط از جانب مسولین ما در مجلس، استانداری، فرمانداری ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه افراد و نهادهایی است که در همه این ادوار گرهی را می توانستند با برقراری ارتباط سازنده با صنعت باز کنند که البته نکردند! نه تنها عدم ارتباط زنده که بعضا بی تجربگی و خامی، عدم سواد مرتبط و ناآشنایی با زوایای علم مدیریت، استفاده از مشاوران و افراد بی تخصص و بی سواد توسط مسئولین نیز این مشکل حاد را حادتر کرده است.هر چند این گره کور که طی سالیان دراز هر روز توسط مسئولین کورتر و کورتر شده است را شاید هنوز هم بتوان حتی اگر شده اندکی به گشودن آن کمک کرد، اما آیا مسئولی هست که از جنس مردم باشد و درد مردم را بفهمد و مطالبه جدی مردم را به صورت واقعی پیگیری و مطالبه کند؟