تقدیر از آقای نظر دهقانی دوستدار محیط زیست و حیوانات

بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر از آقای نظر دهقانی دوستدار محیط زیست و حیوانات که پانزده سال به نگهداری از طبیعت و حیوانات منطقه خانی شبانکاره همت گمارد تقدیر نمود

کلیپ محیط زیست و حیوانات منطقه خانی شبانکاره