دهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

دهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 23 مرداد ماه 1402 در محل دفتر بنییاد با حضور اعضاء تشکیل گردید و در خصوص تشکیل کمیته ورزشی و هنری و پیشنهاد رابط شهرستان تنگستان بحث و تبادل نظر بعمل آمد و در نتیجه آیین نامه کمیته مزبور به تصویب اعضاء رسید که در صورت ارائه برنامه مدون و اجرائی اعتبار لازم با تصویب هیأت مدیره در اختیار کمیته موصوف قرار گیرد.

پیشنهاد رابط شهرستان تنگستان در مورد تقدیر از نویسندگان برجسته شهرستان و تجهیز کتابخانه های مدارس روستائی و تأمین نهال جهت کاشت در مناطق مختلف در فصل مناسب تصمیمات مناسب و مقتضی حاصل شد.