جلسه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی در شهرستان گناوه بمناسبت روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی

جلسه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی در شهرستان گناوه بمناسبت روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی با حضور نماینده بنیاد جناب آقای حسین امیری در تاریخ 22 مرداد ماه 1402

 

یکشنبه شب، هم به مناسبت روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی و هم برای بررسی طرح های پیشنهادی شهرستان گناوه به بنیاد، جلسه ای با دستور کار 1-جایزه بهزاد (در زمینه ریاضی) 2- ترویج فرهنگ کتابخوانی 3- فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست با تاکید بر نوآوری و اثر بخشی برگزار گردید.در این جلسه آقای غلامحسین تمیمی رابط بنیاد، آقای دانیال اسفندیاری دبیر ریاضی (معاون سیاسی اسبق فرمانداری)، آقای عبدالحسین اسفندیاری کارشناس امور سمن های فرمانداری، آقای مصطفی خرمی مدیرعامل انجمن دوستداران کتاب (مسئول سابق خانه سمن ها)، خانم خدیجه نظری مدیرعامل انجمن جوانه های امید بندر، آقای حمید عشایری عضو هیئت مدیره انجمن یاوران سبز اندیش طبیعت، خانم مریم تن زاده عضو پویش نسیم زندگی و خانم حسین پور دبیر ریاضی حضور داشتند.اهداف بنیاد برای حاضران تشریح گردید و آقای تمیمی گزارشی از عملکرد و نتایج فعالیت های بنیاد و همچنین جلسه اخیر با حضور آقای تبادار را ارائه داد.اعضای حاضر بر اساس دستور کار جلسه به بیان نظرات خود پرداختند.با وجود نا امیدی ها و سرخوردگی های اکثریت اما جلسه خوبی بود.قرار شد موضوعات سه گانه در جلسات اختصاصی، به صورت ویژه بررسی و در قالب طرح آماده و به بنیاد پیشنهاد شوند.آقای خالد خلیلی به دلیل شیفت کاری امکان حضور پیدا نکرد و ورزش به جلسه دیگری موکول شد.تاکید مجدد ما بر کار تیمی و استفاده از ظرفیت سمن هایی است که خود ما به عنوان مسئولین و متولیان وقت، بیشترین نقش را در شکل گیری و رشد و بالندگی آنها داشتیم.در ضمن در این جلسه فقط مسئولین انجمن های مرتبط دعوت شدند حال آن که می توان بسته به موضوع فعالیت و طرح ها و ایده ها از مدیران سایر انجمن ها نیز استفاده نمود.