اهدای کتاب به مدرسه خوروموج و دیر

گزارش جناب آقای زارعی همیار بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در منطقه دشتی

دو کتابخانه آموزشگاهی در خورموج و یک کتابخانه مدرسه ای لمبدان دیر با اهدای کتاب تجهیز شد.در مدارس خورموج با حمایت بنیاد و مشارکت انتشارات نگاه آشنا تعداد سیصد جلد کتاب به مبلغ ریالی 135 میلیون ریال و دبستان لمبدان دیر با اهدای 150 جلد به مبلغ ریالی 80 میلیون ریال تجهیز شد.