چهاردهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال1402

چهاردهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 24مهر ماه جاری با حضور اعضاء هیأت اندیشه ورزان محیط زیست، آب، اقلیم و کشاورزی و سایر مسئولین کمیته های مختلف بنیاد تشکیل گردید که هیأت مذکور در زمینه فعالیتهای خود در سطح استان مطالبی بیان داشتند و مقرر گردید پیشنهادات آن هیأت در خصوص نحوه همکاری با بنیاد در جلسات بعدی مطرح و اجرایی شود.