نوزدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی

نوزدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه 1402/10/18 در محل دفتر بنیاد تشکیل گردید پس از بررسی دستور جلسه موضوع درختکاری و گسترش فضای سبز و حمایت از برنامه های بنیاد نخبگان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.