بیستمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی در سال 1402

بیستمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در صبح روز دوشنبه دوم بهمن ماه 1402 در محل دفتر بنیاد با حضور اعضاء و آقای دکتر اخلاقی رئیس سابق بنیاد نخبگان استان بوشهر و فوق تخصص گوش و حلق و بینی و آقای محمد محبوبی بعنوان همکار جدید بنیاد تشکیل گردید.در این جلسه ضمن ارائه گزارش مسئولین کمیته های فرهنگی و امور خانواده و بانوان مقرر گردید با توجه به سوابق تجربی آقای محبوبی در زمینه کاشت درخت حرا در سواحل استان در این مورد با بنیاد همکاری نمایند و همچنین آقای دکتر اخلاقی نیز در خصوص امور بهداشت و درمان با همکاران سایز پزشکان محترم همراه در اینخصوص با بنیاد مشورت های لازم ارائه نمایند.در پایان با توجه به همکاری تنگاتنگ آقای دکتر اخلاقی در زمان تصدی مسئولیت خود در بنیاد نخبگان با این بنیاد از طرف بنیاد رشد از وی تقدیر و تجلیل بعمل آمد.