اجرای برنامه ورزش و مسابقه کمیته بانوان

اجرای برنامه ورزش و مسابقه کمیته بانوان بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر بمناسبت اعیاد شعبانیه در پارک بانوان بوشهر(کوثر)

کلیپ مسابقه کمیته بانوان