آمار دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال 1402

بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال 1402 با کمک خیرین محترم نیک اندیش توانسته است تعداد 230 نفر دانش آموز و دانشجو مستعد و کم بضاعت مالی را جهت ادامه تحصیل از مقطع تحصیلی اول دبیرستان تا دوره دکتری تحت حمایت مالی خود قرار دهد تا این عزیزان بتوانند با نگرانی کمتر به تحصیل خود ادامه دهند و در آینده توسعه مملکت خویش نقش آفرین باشند امید است همچنان با کمک خیرین نیکو همت در سالجاری نیز به وظیفه انسانی خود عمل نمائیم و این نوع دانش آموزان و دانشجویان احساس نمایند که در جهت ادامه تحصیل تنها نیستند و بزرگوارانی هستند که با بذل مال و آبرو یاریگر آنان هستند.

ردیف

مقطع تحصیلی

کل

دختر

پسر

1

دانش آموز

203

105

98

2

کاردانی

1

1

__

3

کارشناسی

14

11

3

4

کارشناسی ارشد

4

3

1

5

دکتری

8

2

6

 

جمع

230

122

108