دومین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی در سال 1403

دومین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 در محل دفتر بنیاد با حضور اعضاء و مسئولین کمیته های کاری تشکیل گردید پس از بررسی پیشنهادات مسئلوین کمیته ها با توجه به برنامه های تدوین شده سالجاری تعدادی از پیشنهادات مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.