سومین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال 1403

سومین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 9:30 روز دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 با حضور اعضاء هیأت مدیره و کمیته های بنیاد در محل دفتر بنیاد و با حضور مجازی(آنلاین) آقای مهندس تبادار رئیس هیأت مدیره تشکیل گردید، پس از بحث و بررسی پیرامون دستور جلسه و گزارش پاکسازی ساحل شهرهای ساحلی استان بوشهر بمناسبت روز خلیج فارس چند مورد از پیشنهادات مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.