نشست با پرفسور مشفقیان و دکتر فیوظ در خصوص فعالیت های بنیاد رشد

نشست با پرفسور مشفقیان و دکتر فیوظ در خصوص فعالیت های بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403

در این جلسه ابتدا گزارشی از سوی نائب رئیس هیئت مدیره بنیاد ارائه که مورد استقبال پرفسور مشفقیان قرار گرفت و ضمن حمایت از برنامه های بنیاد تاکید کردند بنیاد ارزشمندترین کار که حمایت از نیروهای نخبه و مستعد است انجام می دهد همچنین با اعلام آمادگی در جهت حمایت های خود از بنیاد اظهار داشتند در این راستا که همانا کمک به نخبگان استان است دریغ نخواهد ورزید و آنچه ماندگار است نیروی انسانی مستعد برای جامعه است.ایشان تلفنی با جناب مهندس تبادار هم صحبت و از اقدامات خدا پسنده وی قدردانی کردند.