پنجمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی در سال 1403

پنجمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 9 صبح روز یکشنبه 27 خرداد ماه 1403 با حضور اعضاء و تعدادی از مسئولین کمیته های مختلف در محل دفتر بنیاد تشکیل گردید که علاوه بر بررسی مصوبات جلسه قبل تعدادی از پیشنهادات ارائه شده به هیأت مدیره مورد بحث قرار گرفت و تعداد پنج مورد از این پیشنهادات مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.