تامین آب و احداث حوضچه در حیات وحش منطقه بوشکان

با توجه به خشکسالی های مستمر و کمبود آب در مناطق کوهستانی و خطر از بین رفتن حیات وحش در منطقه بوشکان استان بوشهر بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر با تامین مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان اقدام به تامین آب و با کمک دوستداران طبیعت منطقه و با وسایل ممکن نسبت به آبگیری حوضچه ها احداث شده جهت حیات وحش منطقه مذکور نمود.