کاشت بیش از 80 هزار نهال حرا

کاشت بیش از 80 هزار نهال حرا در خور سلطانی و خور شکسته شبه جزیرۀ بوشهر و ایجاد کمربند سبز دریایی توسط سازمان های مردم نهاد دوست دار طبیعت به ویژه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر