تعداد دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال تحصیلی 99-98

 

 

تعداد دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال تحصیلی 99-98

 

دانش آموز

دانشجو کاردانی

دانشجو کارشناسی

دانشجو کارشناسی ارشد

دانشجو دکتری

جمع کل

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

20

7

27

---

4

4

11

9

20

1

---

1

4

7

11

36

27

63