پاکسازی ساحل بمناسبت روز خلیج فارس

 

بمناسبت روز خلیج فارس با حضور دانش آموزان دیلم و دلوار و و دبیرستان هدایت کنگان و فرزانگان بوشهر جهت پاکسازی ساحل خلیج همیشه فارس با نگاه ویژه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر به محیط زیست، ساحل های زیبا دیلم و دلوار و کنگان و بوشهر پاکسازی شد.

 

کلیپ پاکسازی ساحل بمناسبت روز خلیج فارس