هفدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

 

هفدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 در محل دفتر این مؤسسه تشکیل گردید و پیرامون عملکرد کمیته امور فرهنگی در سالجاری بحث و بررسی بعمل آمد و مقرر شد پیشنهاد و برنامه های سال 1402 را تنظیم و ارائه نمایند تا در جلسه آینده مورد بررسی قرار گیرد و عملکرد سایر کمیته ها نیز بتدریج در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود هر کمیته به چه میزان در برنامه های سال جاری موفق بوده اند و برنامه سال آتی خود را نیز ارائه نمایند در این جلسه آئین نامه تقدیر از افراد و گروه هایی که در بحث ایجاد فضای سبز موفق عمل نموده اند مورد تصویب قرار گرفت.