بوشهر نوين، با رويکردي دانايي محور

بوشهر نوين، با رويکردي دانايي محور
دکتر عبدالمجيد مصلح

 

moslehبرنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور با رويکرد توسعه دانايي محور تنظيم و در حال اجرايي شدن است. استان بوشهر با درک به موقع و مناسب موضوع از جمله استان هايي است که گام هاي اساسي آغازين حرکت به سمت توسعه دانايي محور را آغاز کرده است. عقب ماندگي بسياري از استان هاي غير برخوردار را بايد در عدم شناخت به موقع فرصت ها و استفاده مطلوب از آن دانست. تجارب گذشته نشان مي دهد که استان بوشهر در گذشته به خاطر عدم درک به موقع فرصت ها و استفاده از آن، همواره از قافله توسعه کشور عقب مانده و نتوانسته روند توسعه خود را سامان بخشد.
ايجاد و توسعه آموزش عالي، ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي، توسعه بنادر و زير ساخت هاي مرتبط، دسترسي به شبکه ريلي کشور، گازرساني به استان و ايجاد شهرک هاي صنعتي در استان از اين جمله است. مجموعه اين موارد به صورت مطالبات انباشته و بدون پاسخ مردم تا سال هاي اخير دست نخورده و معطل مانده بود. تا اين که مديريت ارشد استان در دوره اخير مسوليت ساماندهي و تامين مطالبات مردم را به عهده گرفت و طي مدت کوتاهي نتايج ارزشمندي حاصل شد.
هرچند جبران عقب ماندگي چند صد ساله طي مدت کوتاه چند ساله امري دور انتظار به نظر مي رسد، اما در اين مدت کوتاه در همه زمينه ها گام هاي موثري شروع شده و نتايج ارزشمندي حاصل شده است که نتيجه تلاش مجموعه مديريت استان در دوره اخير است. آنچه در فضاي کنوني توسعه اي و مديريتي استان شاهد آن هستيم، اين است که در کنار جبران عقب ماندگي هاي تاريخي استان و انجام اقدامات اساسي طي سال هاي اخير، پيشتازي استان در عرصه هاي جديد و يا به عبارتي در مسير توسعه دانايي محور است. تجربه اي که براي استان اميدوار کننده و نويد بخش آينده اي روشن است و در پرتو آن مي رود که استان مجددا آبادني و رونق تاريخي خود را به عنوان دروازه اقتصادي کشور بازيابد. پيشتازي استان در حوزه فناوري اطلاعات، ايجاد و راه اندازي مرکز رشد علم و فناوري، طراحي و اجرايي کردن پارک علم و فناوري و در مقياس بزرگتر تاسيس دهکده دانايي خليج فارس(به عنوان يک تجربه منحصر به فرد در کشور) و برگزاري اولين همايش توسعه دانايي محور در سطح کشور، از اقدامات پيشتازانه و نوآورانه اي است که به عنوان تجربه اي نو تحقق يافت و يا در حال شکل گيري است که خود حاکي از درک عميق و به موقع مديريت ارشد استان است. اين موضوع که استان بوشهر از محدود استان هايي است اين رويکرد را انتخاب کرده و به عنوان يک تجربه موفق در سطح کشور شناخته مي شود، دستاورد بزرگي است که حاصل دورانديشي و تصميات به موقع و آگاهانه مديريت ارشد استان به ويژه استاندار محترم است. بدون ترديد درک درست و بايسته مديريت و کارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز نبايد از نظر دور داشت که بدون ترديد در شکل گيري و ايجاد اين تجارب بسيار تاثير گذار بوده اند و اين رويکرد و تجربه در طول تاريخ توسعه اي استان بي نظير و منحصر به فرد است. توجه ويژه به توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، توجه و حمايت از برنامه هاي آموزش و پرورش، ايجاد فرصت، برنامه ريزي و حمايت از استقرار دانشگاه هاي ملي در استان چشم انداز روشني را براي توسعه دانش بنيان استان فراهم مي کند که انشاالله با ادامه اين روند استان بوشهر بارويکردي نوين در زمينه توسعه دانايي محور در سطح کشور به استاني پيشتاز و تجربه اي موفق تبديل شود.