آلودگی خلیج فارس

 

بسمه تعالی

کلیپ کوتاه از آلودگی خلیج فارس

این کلیپ تلنگری است به همه ما انسانها که در حفظ و حراست از محیط زیست و پیرامونی خود بکوشیم و داشته های خود را پاس بداریم.

آلودگی خلیج فارس چرا؟