چهاردهمین جلسه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر با حضور اعضاء بنیاد رشد و بنیاد نخبگان

چهاردهمین جلسه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 20 روز دوشنبه مورخ 13/10/95 با حضور اعضاء هیأت مدیره بنیاد و معاون محترم بنیاد نخبگان کشور و هیأت همراه و همچنین آقای دکتر آذین رئیس محترم بنیاد نخبگان استان بوشهر در محل دفتر بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر تشکیل گردید که ابتدا آقای ابراهیمی نایب رئیس بنیاد رشد در خصوص فعالیتهای این بنیاد از ابتدای تأسیس تا کنون گزارشی ارائه نموده و سپس معاون محترم بنیاد نخبگان کشور نیز در رابطه با نحوه تعامل و همکاری خیرین و مؤسسات مردم نهاد در زمینه پشتیبانی و تجلیل از نخبگان کشور مطالبی را به سمع و نظر اعضاء رساندند و در پایان فیلم کوتاهی نیز که توسط کمیته محیط زیست بنیاد رشد در خصوص مسائل زیست محیطی تهیه شده بود نمایش داده شد.