سی بوشِر هیچکه دلش مثلِ مو غمگین نبیده... +فیلم

«سیدجعفر حمیدی»، جزآنکه ادیب است و شعر می‌سراید،چون اهلیتِ این شهر را دارد، یک‌عمردرعرصه بوشهرشناسی فعالیت کرده است.

با او که حالا روزهای ۸۵ سالگی را می‌گذراند، در کلیپ زیر درباره بوشهر و زندگی علمی و ادبی‌اش گفت‌وگو شده که به نقل از ایرنا می بینید:

فیلم سی بوشِر هیچکه دلش مثلِ مو غمگین نبیده