کتاب همگرایی علم و فناوری، رهیافتی به دانشگاه نسل سوم

 

نام کتاب: همگرایی علم و فناوری، رهیافتی به دانشگاه نسل سوم

تألیف و ترجمه: دکتر ایرج نبی پور

 

 

هدف از این نوشتار پرداختن به رهیافت همگرایی علم و فناوری و جامعه در قالب مدل دانشگاه های نسل سوم است و تلاش می شود که دو رهیافت همگرایی و حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم را یکپارچه نموده و از پتانسیل های هر دو نظریه جهت رشد و تکامل اقتصادی و اجتماعی جامعه استفاده نماید.

در نظریه همگرایی علم و فناوری و جامعه (CKTS)، چهار پلتفورم وجود دارد (پلتفورم های NBIC،مقیاس انسانی، مقیاس اجتماعی و مقیاس زمینی) که بحث پیرامون یکپارچه سازی این نظریه با نظریه پایه دانشگاه های نسل سوم از طریق این چهار پلتفورم دنبال می شود.

در این کتاب پیش از پرداختن به این موضوع و کالبد شکافی این دو نظریه، ترجیح داده شده که به فلسفه همگرایی، اصول و شیوه های این رهیافت از دید نظریه پردازان برجسته این حوزه نگریسته شود.

کتاب فوق با همت پروفسور نبی پور به سرانجام رسیده و نام بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر به عنوان حامی و همکار در کتاب ثبت شده است.