کمک هزینه تحصیلی

 

بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر از ابتدای تأسیس خود تا کنون یکصد دانش آموز و دانشجوی بومی برتر و با استعداد در مقاطع مختلف تحصیلی ولی از نظر مالی کم بضاعت را تحت پوشش خود قرار داده که نیز تعداد بسیاری از آنان فارغ التحصیل و بعضی نیز مشغول بکار شده اند و هم اکنون تعداد ۵۴ نفر از این عزیزان همچنان تحت حمایت مالی بنیاد می باشند که از این تعداد ۲۲ نفر دختر و ۳۲ نفر پسر می باشند.از این مجموعه تعداد ۲۳ نفر دانش آموز، ۵ نفر دانشجو کارشناسی ارشد و ۲۶ نفر دانشجو کارشناسی در رشته های مختلف تحصیلی و در دانشگاههای مختلف کشور مشغول به تحصیل می باشند.یکی از شرایط اصلی تحت پوشش قرار دادن دانشجویان و دانش آموزان بومی بودن آنان است زیرا از اهداف این طرح توانمند سازی نیروهای بومی استان در رشته های مختلف تحصیلی است تا در آینده برای استان نیروهای توانا و با استعدادی پرورش یابند.بمنظور حفظ کرامت افراد تحت پوشش، استان را به چند منطقه تقسیم نموده و این فرزندان گرامی آب و خاک استان بوشهر تنها با یک رابط منطقه خود که قبلاً آنان را شناسایی و با شرایط بنیاد تطبیق داده است ارتباط دارند و کلیه اطلاعات مربوط به اینگونه محصلین بصورت محرمانه در آرشیو بنیاد نگهداری می شود.

 

جدول زیر بیانگر آمار فوق می باشد.

جدول محصلین تحت پوشش بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

مقاطع تحصیلی تعداد دختر تعداد پسر جمع تعداد
دانش آموز 9 14 23
دانشجو(کارشناسی) 9 17 26
دانشجو(کارشناسی ارشد) 4 1 5
جمع کل 22 32 54