جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

بسمه تعالی

در ساعت 13:30 روز دوشنبه 9/5/96 جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر با حضور اعضاء هیأت مدیره و تنی چند از مسئولین کمیته های مختلف بنیاد تشکیل گردید و موارد مطرح شده در جلسات قبل مجدداً بررسی و پیگیریهای انجام شده در این موارد باطلاع اعضاء جلسه رسید.