نشست هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی در ابتدای سال98

اولین جلسه هیأت مدیره مؤسسه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 10:30 روز یکشنبه 4/1/98 با حضور اعضاء هیأت مدیره تشکیل گردید و خط و مش و برنامه کاری سال 1398 مؤسسه مورد بررسی قرار گرفت.