آمار دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش بنیاد در سال97

بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال 1397 با کمک خیرین نیک نهاد توانسته است جمعا تعداد 69 نفر دانشجو و دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی بومی استان بوشهر و شاغل به تحصیل در دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور بشرح جدول زیر که دارای استعداد ولی از نظر مالی در مضیقه قرار دارند را تحت حمایت خود قرار دهد که این عزیزان هم اکنون نیز مشغول به تحصیل می باشند و قطعا در آینده سرمایه ارزشمندی برای کشور و استان بوشهر خواهند بود امیدواریم با حمایت بیشتر خیرین عزیز این مؤسسه بتواند کماکان در جهت این هدف مقدس گامهای بیشتر و مؤثرتری بردارد.

ردیف

مقطع تحصیلی

تعداد

1

2

3

4

5

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

دانش آموز

9

4

22

2

32

 

جمع

69

                                                             

                                                                    هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر